Vælg dit sprog

facebook

Befordringsbestemmelser

Generelt

Nærværende almindelige transportbestemmelser gælder for enhver aftale om transport indgået med rederiet, uanset om der udstedes dokumenter om aftalen eller ej.

Befordring af passagerer og rejsegods, herunder motor-køretøjer sker iht. disse bestemmelser og bestemmelserne om ansvar og erstatning i henhold til søloven, samt EU forordning nr. 1177/2010.

Rejsende er pligtige til at overholde kaptajnens og besætningens anvisninger.

Personer kan nægtes befordret hvis de er synligt påvirkede, er til gene for andre passagerer eller udgør en sikkerhedsrisiko. Beskadigelse af rederiets inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar.

Rygning og brug af åben ild indendørs og på vogndækket er forbudt. Under overfarten er ophold på vogndækket forbudt.

De rejsende må ikke, uden rederiets tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord og i land på rederiets område.

Billet og pladsreservation

Gyldig billet skal kunne forevises på forlangende. Rederiet fastsætter løbende tariffer, priser og refusionsbestemmelser samt eventuelt specialbestemmelser for de enkelte overfarter.

Motorkøretøjer med pladsreservation skal være på opmarcharealet senest det antal minutter før færgens planmæssige afgang, der er angivet i sejlplanen for overfarten.

Ellers mistes reservationen og køretøjet henvises til overførsel ved første ledige afgang.

Ambulance-, politi- og rustvognskørsel har til enhver tid førsteprioritet.

Ansvarsbegrænsning

Rederiet begrænser sit ansvar mest muligt i overensstemmelse med sølovens til enhver tid gældende bestemmelser samt EU forordning nr. 1177/2010.

Rederiet kan ikke gøres ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, herunder tab af indtægter ud over, hvad ufravigelige regler i søloven eller anden lovgivning foreskriver.

For skade på person, motorkøretøj, rejsegods eller andet tab i tiden før ombordstigning/ ombordkørsel eller efter ilandstigning/ ilandkørsel på og fra skibet er rederiet ikke ansvarlig, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelser fra rederiet eller nogen, dette svarer for.

Afgangs- og overfartstider oplyst af rederiet - uanset oplysningsmåden - anses for omtrentlige, og er ikke på nogen måde garanterede af rederiet.

Forsinkelse eller aflysning af afgange fra rederiets side giver således ikke ret til erstatning.

Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade som skyldes uregelmæssigheder i driften, herunder Force Majeure, vand- og vejrforhold.

Rederiet er aldrig ansvarlig for tab som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner, herunder ekstra hotelophold og lignende, som passageren vælger som følge af en forsinkelse eller aflysning. Der henvises til EU forordning nr. 1177/2010.

Rederiet påtager sig intet ansvar for rejsegods, herunder håndbagage eller andre effekter, som måtte være bortkommet på skibet eller terminalområder.

Stuvning og surring

Ombordkørsel, kørsel ombord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra (chaufførens)førerens side.

Rederiet er ikke ansvarligt for skader eller tab som følge af oversete advarselsskilte, misforståede instruktioner fra besætningen eller lignende.

Skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede er rederiet uvedkommende.

Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens køretøjet er i bevægelse, erstattes ikke.

Rederiet er ikke ansvarligt for eventuelle skader, som køretøjer forvolder på hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lign. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af køretøjerne og disses respektive forsikringsselskaber.

Overførsel af farligt gods skal altid anmeldes forud, og de nødvendige dokumenter skal være til stede inden overførsel.

Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.

Tohjulede køretøjer

Forsvarlig fastsurring af tohjulede køretøjer påhviler alene passageren, uanset om besætningen anviser surringsgrej eller ej.

Det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkeligt stabilt og sikret til at modstå almindelig forventelig søgang på overfarten.

Assistance fra besætningen med fastsurringen medfører ikke, at rederiet overtager ansvaret for surringens tilstrækkelighed.

Skader på tohjulede køretøjer, der skyldes, at disse er væltet under overfarten eller i forbindelse med anløb, erstattes kun, hvis skaden er opstået som følge af fejl eller forsømmelse på rederiets side.

Godstransport

Gods samt motorkøretøjer, der før eller efter overførsel er henstillet på terminalen, henstår alene for ejerens risiko.

Overførsel sker snarest muligt, når pladsforhold og tid tillader det.

Skader der tilføres rejsegods, som bringes/ køres til eller fra skibet af skibets besætning betragtes som skader opstået under passagerens egen kørsel med køretøjet/ ombordbringelse af rejsegodset.

Anmeldelse og selvrisiko

Skader på person, motorkøretøj, rejsegods m.v. samt reklamationer skal anmeldes til en af skibets officerer, inden skibet forlades.

Skadesrapport udfyldes in duplo. Eventuelle krav mod rederiet rettes skriftlig mod dette.

I følge Athen-konventionen er følgende bestemmelser gældende Læs mere her   

Rederiet gør opmærksom på, at du har en selvrisiko på 330 SDR, som fratrækkes vores erstatningsansvar over for dig i tilfælde af skade på et køretøj, og 149 SDR pr. passager i tilfælde af anden mistet eller beskadiget bagage. Denne sum skal fratrækkes tabet eller skaden.

Cafeteria og Kiosk

Udskænkning af stærke drikke til berusede personer samt personer under 18 år er ifølge loven ikke tilladt.

Husdyr

Hunde skal føres i kort snor, øvrige dyr skal medbringes i bur.

Dyr må ikke være til gene for andre passagerer. Det er tilladt at lade hunde og andre dyr blive i bilen under overfarten, men man skal være opmærksom på, at passagerer ikke har adgang til vogndækket under overfarten.

Ved henvendelse til færgens personale kan der dog gives tilladelse til at tilse dyretransporter.

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved ulykker under søtransport1

[Transportøren skal som minimum afgive disse oplysninger til passagererne før eller ved afrejsen såfremt denne forordning gælder for transporten. Resuméet er ikke retligt bindende]

Forordning (EF) Nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under [sø]transport af passagerer træder i kraft i EU- og EØS-staterne2 den 31. december 2012. Den indeholder visse bestemmelser fra Athen Konventionen af 1974 (som ændret ved 2002-protokollen) angående søtransport af passagerer og deres bagage.

Forordningen finder anvendelse på alle transportører inden for international transport, herunder transport mellem EU medlemsstater, og visse typer indenlandsk transport, hvis:

  • skibet fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, eller
  • transportkontrakten er indgået i en medlemsstat, eller
  • afgangs- og/eller bestemmelsesstedet ifølge transportkontrakten ligger i en medlemsstat.

Den dækker transportørens erstatningsansvar for så vidt angår passagerer, deres bagage og deres køretøjer samt bevægelseshjælpemidler i tilfælde af ulykker.

Denne forordning berører ikke transportørers ret til at begrænse deres ansvar for ulykker i henhold til den Internationale Konvention om Begrænsning af Ansvaret for Søretlige Krav af 1976, som ændret ved 1996-protokollen i dens seneste version.

Ulykker i henhold til forordningen omfatter både 'søulykker'3 og 'andre tabsforvoldende hændelser end søulykker' under transporten.

PASSAGERERS RETTIGHEDER

Ret til erstatning ved død eller tilskadekomst

Søulykke: passageren har ret til erstatning fra transportøren eller transportørens forsikringsselskab på op til 250.000 SDR4 i hvert tilfælde, med undtagelse af omstændigheder som transportøren ikke er herre over (dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer, tredjemands handlinger).

Erstatningen kan beløbe sig til 400.000 SDR, medmindre transportøren beviser at ulykken skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.

Anden tabsforvoldende hændelse end søulykke: passageren har ret til erstatning fra transportøren eller transportørens forsikringsselskab på op til 400.000 SDR, hvis han eller hun beviser at hændelsen skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af håndbagage

Søulykke: passageren har ret til erstatning fra transportøren på op til 2.250 SDR, medmindre transportøren beviser, at ulykken skete uden transportørens fejl eller forsømmelighed.

Anden tabsforvoldende hændelse end søulykke: passageren har ret til erstatning fra transportøren på op til 2.250 SDR, hvis han eller hun beviser, at den tabsforvoldende hændelse skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage

Passageren har ret til erstatning fra transportøren på op til 12.700 SDR (køretøjer, herunder bagage, der transporteres i eller på køretøjet) eller 3.375 SDR (anden bagage), medmindre transportøren beviser, at den tabsforvoldende hændelse skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.

Ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af værdigenstande

Passageren har ret til erstatning fra transportøren på op til 3.375 SDR for tab, bortkomst eller beskadigelse af penge, værdipapirer, guld, sølvtøj, juveler, smykker og kunstgenstande, men alene såfremt disse værdigenstande efter aftale er blevet deponeret hos transportøren med henblik på opbevaring.

Bevægelseshæmmede passagerers ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler

Søulykke: passageren har ret til erstatning fra transportøren svarende til genanskaffelsesværdien for det pågældende hjælpemiddel eller udgifterne til reparation, medmindre transportøren beviser, at ulykken skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.

1) Resuméet er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24) om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer.

2) Forordningen finder anvendelse på EØS-stater i overensstemmelse med Det Blandede EØS-udvalgs Afgørelse Nr. 17/2011 (EUT L 171, 30.6.2011, s. 15), efter de pågældende EØS-stater har indgivet de relevante meddelelser.

3) I nærværende forordning omfatter 'søulykke': skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion eller brand om bord eller skibsfejl. Alle øvrige tabsforvoldende hændelser under transporten forstås i nærværende resumé som 'andre tabsforvoldende hændelser end søulykker'.

4) Tab eller skade som følge af en ulykke beregnes på grundlag af "regningsenheder", dvs. "Særlige Trækningsrettigheder" (SDR) som de medlemsstater, der er medlem af den Internationale Valutafond (IMF), har hos IMF (alle EU-medlemsstater). Oplysninger og omregningssatser for SDR kan fås på: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. Den 26. november 2012 var 1 SDR = 1,18 EUR.

Andre tabsforvoldende hændelser end søulykker: passageren har ret til erstatning fra transportøren svarende til genanskaffelsesværdien for det pågældende hjælpemiddel eller udgifterne til reparation, hvis han eller hun beviser, at hændelsen skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.

Ret til forskudsbetaling i tilfælde af en søulykke

I tilfælde af død eller tilskadekomst har passageren eller en anden erstatningsberettiget person ret til en forskudsbetaling til dækning af de øjeblikkelige økonomiske behov.

Forskudsbetalingen skal beregnes på grundlag af det lidte tab eller skaden og skal foretages inden for 15 dage. Ved dødsfald skal dette beløb være mindst 21.000 EUR.

PROCEDURER OG ØVRIGE FORHOLD

Skriftlig anmeldelse

I tilfælde af beskadigelse af håndbagage eller anden bagage skal passageren skriftligt anmelde skaden til transportøren rettidigt5. I modsat fald vil passageren miste retten til erstatning.

Frist for udøvelse af passagerrettigheder

Generelt skal erstatningssøgsmål indledes ved den kompetente domstol inden for et tidsrum på to år. Tidspunktet, som forældelsesfristen regnes fra, afhænger af skadens art.

Undtagelser fra erstatningsansvar

Transportørens erstatningsansvar kan reduceres, hvis han beviser at en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af passagerens bagage skyldes passagerens egen fejl eller forsømmelighed, eller at dette var en medvirkende årsag.

De forskellige erstatningsgrænser gælder ikke, hvis det bevises at skaden skyldes en handling fra transportørens, en ansats, agents eller undertransportørs side foretaget i den hensigt at forårsage en sådan skade eller med viden om at en sådan skade sandsynligvis ville opstå.

5) Ved åbenbar beskadigelse skal skriftlig anmeldelse indgives før eller på tidspunktet for frabordestigning for håndbagage, og før eller på tidspunktet for udlevering for anden bagage. Ved beskadigelse af bagage, som ikke er åbenbar, eller ved bortkomst af bagage skal skriftlig anmeldelse indgives senest 15 dage efter frabordestigning eller udlevering (eller planlagt udlevering i tilfælde af bortkomst).

SKIBENES NATIONALITET

Ærøfærgerne sejler på ruterne Søby - Faaborg, Søby - Fynshav og Ærøskøbing - Svendborg er dansk registrerede og sikkerhedssproget ombord er dansk.

kreditkort bw

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075

Persondatapolitik hos Ærøfærgerne  | Tilgængelighedserklæring 

© 2024 Ærøfærgerne. All rights reserved.

Website designed, developed and hosted by demand.dk