Nyhedsbrev:

Ærø Kommune skal indgå aftale om 72 mio. kr. til elektriske færger

 I august 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen nye klimamål for Ærø Kommune, herunder specifikke målsætninger for færgerne:

  • 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
  • 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
  • 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

Sideløbende åbnede Trafikstyrelsen i efteråret 2021 for en pulje, som skal støtte den grønne omstilling inden for indenrigsfærgefart. I november 2021 indsendte Ærø Kommune således en ansøgning om tilskud til udskiftning af Tvillingefærgerne på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

Status på tilskud

Den 22. december 2021 modtog Ærø Kommune tilsagn om et tilskud på knapt 72 mio. kr. fra Trafikstyrelsens Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Ærø Kommune havde ansøgt om et tilskud på 102 mio. kr. (= 25 %) ud af et samlet budget på 408 mio. kr. og dermed med en egenfinansiering på 306 mio. kr. (= 75 %). Det vil sige, at tilsagnet er godt 30 mio. kr. lavere end det ansøgte tilskud.

Ifølge Trafikstyrelsens Indstillingsnotat, som er tilgængeligt på styrelsen hjemmeside, skal budgettet for projektet tilpasses som følger:

  • Puljens andel af budgetposten til anskaffelse af to færger reduceres fra 75 mio. kr. til 55 mio. kr., dvs. en reduktion af støttebeløbet på 20 mio. kr. i forhold til det ansøgte. 
  • Udgifter til projektledelse, design, eksternt tilsyn og havneinfrastruktur dækkes ikke af Puljen, hvilket svarer til en reduktion af det ansøgte tilskud på 10 mio. kr.

Årsagen til lavere tilskud end ansøgt er, (i) dels at puljens formål primært er at støtte den grønne omstilling, og (ii) dels at puljen har modtaget et meget højt antal ansøgninger og måtte give mange andre ansøgere afslag.

Trafikstyrelsen afventer revideret budget fra Ærø Kommune på baggrund af ovenstående specifikationer for at kunne indgå den endelige tilsagnsaftale med Kommunen.

Ærøfærgernes administration anbefaler at Ærø Kommunes egenfinansiering i projektet forøges med 30 mio. kr., og at det samlede projektbudget dermed bibeholdes som ansøgt med henblik på at kunne indgå tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen om tilskuddet på 72 mio. kr.

Næste skridt

Denne indstilling skal politisk behandles, først i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 6. april, og endeligt i Kommunalbestyrelsen d. 20 april. Sagen omhandler udelukkende godkendelse af det reviderede budget og indgåelse af tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen.

Godkendes administrationens indstilling, indgås tilsagnsaftalen mellem Ærø Kommune og Trafikstyrelsen. Herefter vil selve projektprocessen kunne påbegyndes, hvormed finansieringsløsninger og design vil undersøges nærmere, og mulige løsninger vil fremstilles til politisk behandling. Det vil også være i denne proces, hvor interessenter inddrages og processen forventes at løbe indtil efteråret 2022.

ÆRØFÆRGERNE